เกี่ยวกับเรา
KasetPrice.com จัดทำขึ้นเพราะพบปัญหาในการหาราคาสินค้าเกษตรทั้งเรื่องการกระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ การไม่สามารถดูใน SmartPhone ได้สะดวก KasetPrice.com จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อรวมรวมราคาสินค้าเกษตรให้อยู่ในเว็บไซต์เดียว และสามารถดูใน SmartPhone ได้สะดวก รวมถึงแสดงข้อมูลในลักษณะกราฟ โดยในเริ่มแรกนั้น มีราคาสินค้าเกษตรเพียง 5 อย่างเท่านั้นคือ ยางพารา มันสําปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวเปลือก เว็บไซต์ KasetPrice.com เปิดให้ใช้งานอยากเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558
คุณลักษณะที่สำคัญ
trending_upเลือกการแสดงผลได้ ทั้งกราฟ และตาราง
devicesแสดงผลได้สวยงามทุกอุปกรณ์
event_availableเลือกดูข้อมูลตามช่วงเวลาที่กำหนดเอง
device_hubเปรี่ยบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลในที่เดียว และสามารถเลือกดูเฉพาะแหล่งได้
access_timeข้อมูลมีการปรับปรุงทุกวัน
bg product