ราคาฟัก
ประจำวันที่ 17 มกราคม 2564
ฟักเขียวอ่อน
8.00
บาท/กก.
ฟักเขียวแก่
6.00
บาท/กก.
ลูกฟักแม้ว
20.00
บาท/กก.
ยอดฟักแม้ว
42.50
บาท/กก.
ฟักข้าว
-
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ฟัก
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม