เปรียบเทียบราคา
สินค้าทางการเกษตร
kasetprice.com จัดทำขึ้นเพราะพบปัญหาในการหาราคาสินค้าเกษตรทั้งเรื่องการกระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ การไม่สามารถดูใน SmartPhone ได้สะดวก KasetPrice.com จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อรวมรวมราคาสินค้าเกษตรให้อยู่ในเว็บไซต์เดียว และสามารถดูใน SmartPhone ได้สะดวก รวมถึงแสดงข้อมูลในลักษณะกราฟ โดยในเริ่มแรกนั้น มีราคาสินค้าเกษตรเพียง 5 อย่างเท่านั้นคือ ยางพารา มันสําปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวเปลือก
ฟีเจอร์หลัก
feature-image
คำนวณราคาเฉลี่ย
สินค้าทางการเกษตรให้อยู่ในเว็บไซต์เดียวและสามารถดูได้ใน Smartphone
feature-image
แสดงผลเป็นกราฟ
สินค้าทางการเกษตรให้อยู่ในเว็บไซต์เดียวและสามารถดูได้ใน Smartphone
feature-image
ดูย้อนหลังได้
สินค้าทางการเกษตรให้อยู่ในเว็บไซต์เดียวและสามารถดูได้ใน Smartphone