สำนักงาน
บริษัท โฟคอล โซลูชั่น จำกัด
33,11 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท สาทร ยูนิต A2.2 ถนนสาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120.