ราคาลางสาด
ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
เบอร์ใหญ่
50.00
บาท/กก.
เบอร์กลาง
43.00
บาท/กก.
เบอร์เล็ก
24.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ลางสาด
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม